Világkorszakok

 

A fejlődés, világkorszakok

 

A világvallásokban vagy védikus tanokban gyakran esik szó világkorszakokról. Ezek hosszát a különböző tanok egymástól függetlenül más-más intervallumba és hosszra akár több millió évre is teszik, szakaszokra bontják és nevük is sokféle lehet.

Én most egy általánosan elterjedt példát mutatok. Eszerint egy világkorszak négy részből áll:

 

                                    Vaskor         432000 év

                                    Bronzkor     864000 év

                                    Ezüstkor  1 296 000 év

                                    Aranykor 1 728 000 év

 

Természetesen ezek az adatok lehetnek, hipotetikus jellegűek is, hiszen ezeknek az elképzeléseknek valóságtartalmát nincs módunkban ellenőrizni. Jó néhány vélemény és nézet szerint  a világkorszakok ennél lényegesen rövidebbek és csupán néhány ezer évig tartanak, szakaszaik pedig esetenként csak párszáz évig.  Azonban az bizonyos, hogy például a Maják, akik nagyon precíz csillagászati ismeretekkel rendelkeztek említést tesznek világkorszakokról, fordulópontokról, furcsa csillag együttállásokról, amelyek bekövetkezésekor az emberi történelem és civilizáció gyökeres változásokon ment át, amely különböző, de mindig radikális a régitől alapjában eltérő módokon ment végbe és egy új fejlődési ciklust eredményezett.

 

Ezekben az években új tudományág van kibontakozóban ez keveréke a legmodernebb tudomány a keleti vallásfilozófia és a valódi ezoterikus tudásnak.

 

Napjainkban a csillagászok a legmodernebb tükrös és rádió távcsövekkel pásztázzák az univerzumot és olyan megfigyeléseket tettek, hogy közeleg az idő, amikor galaxisunkban bizonyos csillagok Napunk és Földünk olyan égi metszéspontokon haladnak át magyarul olyan csillag együtt állás jön létre, amely rendkívül ritka és ezek tengelye egy bizonyos magyarázat szerint a galaxisunk középpontja felé mutat és galaxisunkban kijelöl egy konkrét helyet. A Voyager 1 már rá van állítva az eseményre és valószínűség szerint látja majd az együtt állást.

Eddig a tudomány s itt jön az ezoterika. 1995 körül találtak egy könyvet, amit Nostradamus elveszett könyveként tartanak ma számon. Ebben a könyvben illusztrációval és némi szöveggel határozott utalás van a bekövetkező eseményre és a kígyótartó pontos helyére. A csillag együttállás kijelöl egy konkrét helyet, mint a fentiekben említettem ez a hely nem más, mint az eltitkolt tizenharmadik  égővijegy a kígyótartó helye. A kígyótartó Skorpió és a Nyilas között van.

 

 

Az első kígyótartók már megszülettek körülbelül az 1990 évek közepén. Természetük eltér minden más jegyétől gondolkodásmódjuk ugyanis alapvetően beavató és képességeik ezt alá is támasztják. Ők képviselik és művelik majd ezt az új tudományágat, amit jelenleg kvantum fizikának neveznek. Ez tudományág már ismeri az isteni minőséget és az anyag mögött lévő intelligenciát. A kígyótartó szülöttei magas tudással testi-lelki ismeretekkel rendelkeznek, ezért kitűnő gyógyítok, lesznek, de nem a hagyományos orvoslás területén……A kígyótartó szülöttei valódi jokerek, hiszen az élet minden míves területén előmozdítják a kollektív tudatunk fejlődését emelve ezzel az emberiség rezgésszintjét, hogy alkalmazkodni tudjunk a következő lassan bekövetkező fejlődési ciklushoz.

 

A gondos szemlélő, aki spirituálisan nyitott és képes a dolgok valódi miértjét megérteni furcsa dolgokat tapasztalhat a hétköznapok szintjén. Elsősorban az öngyilkosságokra gondolok és arra a „jelenségre,” hogy világszerte feltűnő módon megszaporodtak az erőszakos családon belüli és az egyéb olyan lövöldözős cselekmények számai, amelyek ugyancsak gyilkosságokba torkolnak és látszólag ártatlan áldozatokat követelnek, de az érthetetlen balesetek bekövetkezése és megnövekedett száma is ide tartózik. Az utca embere értetlenül áll a dolgok megértése előtt széttárja kezeit és képtelen ennyi erőszakot hova tenni.

A valódi ok ugyanis mélyen az emberi lélek egy másik dimenziója a transzcendens igazság és az isteni törvények nyugvópontján húzódik és mozgató rugója a közelgő más rezgés szinten megvalósuló fejlődési ciklus egy világkorszak küszöbének lassú, de biztos beköszöntése. A bolygong kozmikus pályáján lassan egy más rezgés szintre állítja, hangolja magát és ez óhatatlanul magával hozza a rajta élő élet beleértve az ember viselkedés módjának megváltózását is, ha úgy tetszik felsőbb osztályba lépünk.

A ma élő ember kivételes spirituális időpillanatban él, mert mód van számára az égi gondviselésnek. Ami azt jelenti, hogy bűneink, javarészt, ha kérjük, megbocsátatnak ez a bizonyos tekintetben karma oldó kegyelmi állapot körülbelül ez év, azaz 2012 december 23.- ig tart.  Ettől a pillanattól kezdve egy fejlődési ciklus lezárul a fejlődés felgyorsul és alapvetően egy más rend fog kialakulni, amely lélek központubb és értékrendje nem az anyagban nyugszik.  A  most tapasztalható kegyelmi állapot lényege, hogy a felvilágosult, tudatra ébredt lelkek előnyt élvezzenek és a többieket tanítani tudják. Azok a lelkek, pedig amelyek úgy vélik, hogy pillanatnyi rezgésszintjük és a bolygó megemelt rezgésszintje között már most túl nagy a különbség nagy a váltás és ezt auretikus mezőjükben érzelmileg a tudatalattijukban vagy karmájuk okán már nem tudják áthidalni tehát képtelenek alkalmazkodni azok most, ezekben az években, hónapokban, napjainkban  a köztes létbe önként távoznak, nemegyszer erőszakos tettet, vagy az áldozat szerepét választva, mint eszközt a távozás módjára. 

 

*

            

Visszatérve a világkorszak témájához, tehát kell léteznie egy kozmikus időciklusnak, ezért az emberi történelem korszakait a történészekhez vagy a vallási filozófiákhoz hasonló módon, de nevükben eltérő megnevezéssel és más idő intervallumot magába foglaló szakaszokra osztja a spirituális világszemlélet filozófiája és ezt joggal teszi. A korszakok megnevezései ugyanis hűen igazodnak az ember spirituális útkeresésének és megtapasztalásának egyszóval fejlődésének rögös, de igazságos isteni törvények által az időtlenségbe vésett feltételrendszeréhez ennek függvényében könnyen megérthetjük a fentebb leírtakat.

 

Egy kis magyarázatként: Ahogy a földben nyugvó érceknek megvan a maguk értéke, és felhasználási területe úgy a világ koroknak is megvan a jelentősége, mert a korszakok nevei szoros analógiában állnak az ember, mint kozmikus lény spirituális fejlettségi fokával, úgyis kifejezhetem, hogy annak kijelöli egy szakaszon belüli határait és a határok átlépésének feltételrendszerét és kívánalmait. A szakaszok periódusonként egymást követik, mindig magasabb és magasabb rezgés szintre jutatva a karmáját levetni kívánó emberi lelkeket. A korszakok egésze is állandóan ismétlődik és forog, mint egy nagy kerék biztosítva a fejlődést, ezt úgy kell érteni, hogy teszem azt egy néhány ezer évvel ezelőtti vaskor rezgésében jelentősen alacsonyabb, mint a mostani.

 

Világkorszakok váltakozása: Aranykor - Ezüstkor - Bronz vagy rézkor - Vaskor - Bronzkor - Ezüstkor - Aranykor -.....és így tovább.

 

Vaskor: Jelenleg ennek a kornak a végén élünk. A vasérc felfedezése, bányászata és alkalmazása fontos állomása az emberi történelemnek. A vasból készült, tárgyak, szerszámok lassan kiszorították az ember kezdetleges eszköztárából az addig főleg fából készült eszközöket. A vas elterjedése azonban teret engedett sőt, jelentős módon indukálta az emberi agresszió kiélésének módozatait és mások hatékony legyilkolásának módszerét, és eszköztárát, mert e fémből készült fegyverek segítségével az ember tökélyre fejlesztette a tömeges halál intézményét.

Az ezoterikus tanok nem véletlenül vonnak párhuzamot és ezzel analógiát állítva jelen korunk és a benne élő ember lelkülete és a vas szürke, hideg és kemény jellege között. Ahogy a vasból készült harckocsi kioltja az emberi életet úgy korunkban, a vaskorban az emberi lelkek is szinte kioltják egymásban a szeretetet, azaz tulajdonképpen az életet. Napjainkban minden képzeletet felülmúlt már az ember nagystílű nagyravágyó pimasz ego vezérelte én központú világképe, amely moráljában porig rombolt már minden isteni törvényeken nyugvó értékrendszert Isten helyébe önmagát, mint mindenhatót állítva.

A vasérc azonban csak egy ideig tudta, tudja nagyon jelentős mértékben szolgálni a fejlődést. Mivel jellegéből adódóan struktúrája, csak egy bizonyos fejlődési ívet képes bejárni.  Vasércből például nem lehet, gyönyörű ékszert készíteni. Ahhoz ugyanis már nemes fémek szükségeltetnek. A vaskor embere is elveszti majd fontosságát és egójának súlyát, belátja végzetes tévedéseit és újabb értékesebb „anyag” után nyúl majd, és mint egy nemes fémet újra felfedezi majd saját lelkét, amely koldusként a szeretet után kilincsel, de úgyis mondhatnám, felfedezi, megleli Isten országát.  A fejlődés most új szakaszba lép, aminek előhírnökei a kígyótartó jegy köztudatba való kerülése és e jegy szülötteinek, szem és léleknyitogató beavató tevékenysége.

Napjainkban egy világkorszak befejező akkordjait játsszák a pénzvilág muzsikásai, de a zenekar lassan új kottát helyez a kottatartóba és idővel felcsendül a nyitány. Úgy hívják bronzkor.

A bronzkorban megszűnik a vas szürke egyeduralma és a bronz megjelenésével, megjelenik a szín. Analógiai összefüggésben ez annyit jelent, hogy a lelkek a szürkeség a szeretetlenség a pénz helyett a fényt az összefogást a szeretetet választják, tehát teret engednek érzelmeiknek. A fejlődés nagyon lassú lesz, de az isteni igazságosságban nyugszik.

 

Földük és a rajta élő ember minden atomja csak egy pici porszem mégis minden benne van, csak rajtunk áll mennyit értünk meg mindebből…….