Angyalok

 

 

A lélek, világképe a spirituális tudat, és ez alapvetően különbözik a racionális, emberi agy és ego hideg logika alkotta világképétől. A racionális agy a végletekig ragaszkodik az anyag mindenhatóságához, az egyszer élünk elvhez.

- Az agy mára már csodásabbnál csodásabb kütyüket alkot, kezdve holdrakétától az atomreaktorig és a mobiltelefonig, de az élet igazi értelméről, céljáról fogalma sincsen.

- Mindeközben a lélek az élet értelmét szentségét  Istenben a spiritualitásban, a szellem felsőbbrendűségében szellemi eszencia légneműségében, az örök életben és a szeretetben találja meg.

 

„Kezdetben volt az ige.”

 

Ez a mondat a bibliából való és jelentése utalás az Isteni szellem és teremtés mindenkori feljebb valóságára. Az ige  az Isteni világot, Isten megnyilatkozását jelképezi. Az idézett szöveg az Atya kimondott szavaira Isten törvényére utal és egyben útmutatást is ad egy analógia formájában. Az Isteni ige az angyalok kenyere, eledele, de ebből táplálkozik a Szentlélek és ezen keresztül az emberi lélek is..

 

Egy hideg fejjel csupán a logika vagy a hiszem, ha látom elv alapján okoskodó ember tehát a tékozló Fiú jelen állapotában aligha meggyőzhető a fenti sorok igazság tartalmáról és az angyalok létezéséről mivel saját lelkének ismerete és rezgése még nagyon távol esik ennek a kérdésnek a  valós megvizsgálásától a megértéséről nem is beszélve (de a folyamatos fejlődés egyszer ezt is lehetővé teszi.)

 

Míg egy spirituális értékeket valló embernek azonban nem kétséges Isten ténye és számára nem újság: angyalok márpedig léteznek!

 

Mégis ahány ember annyi elképzelés és kérdés merül fel az angyalokkal kapcsolatban:

 

Kik ők?

Hol vannak?

Mi a feladatuk?

Valójában, hogy néznek ki?

Hogy lehet velük kapcsolatba kerülni, lehet - e egyáltalán?

 

A válaszokat akár így röviden is megfogalmazhatnám:

 

- Az angyalok, is Isten teremtményei, mint minden más létező élet a mindenségben.

- Isten fennhatósága természetesen nem korlátozódik a Földi világra ha nem kiterjed az egész univerzumra ezért az angyalok mindenütt jelen lehetnek.

- Az angyalok feladata az Isteni rend fenntartása Isten akaratának végrehajtása.

- Az angyalok magas „frekvencián” rezgő energiából, fényből lévő lények, akik képesek tetszésük és feladatuknak megfelelő bármely alakot felvenni.

- Az angyalok pontosan tudják, kivel és mikor kell kapcsolatba lépniük és egy sorsba segítőként beavatkozni, azonban ezt saját akaratukból nem, csak kérés alapján teketik.

 

Ez így tömören talán tartalmazza is a lényeget, de nem gondolom, hogy kielégítené egy „idetévedt” olvasó kíváncsiságát.

 

Ha  arra keresünk választ, azt szeretnénk megérteni saját világnézeti felfogásunkban  ez által életünkben hogy:

 

Milyen helyet foglalhatnak el az angyalok és miért maradtak fent és foglalnak jelentős helyet a köztudatban?  

 

Akkor ismét meg kell állapítanunk, hogy véletlenek nem léteznek. Minden jó okkal létezik így az angyalok is. A művészetekben legyen szó festészetről, szobrászatról stb általánosan elfogadott az angyalábrázolás az angyalok szimbolikusan mindig is jelen vannak és voltak az életünkben többé-kevésbé nyilvánvalóan már az ősidőktől fogva. Az ember hiedelem rendszeréhez szorosan hozzátartozik a jó és rossz fogalma. A jó egyik megnyílvánúlása, képzelettársítása évezredek óta az angyal fogalmi köre.

 

Az ember az idők végtelenében kilépett az egységből belépett a sorskerék tehát a karma törvényének fennhatósága alá és ott vívja elkeseredett harcát önnön lelke felszabadításáért, hogy visszatérhessen oda ahonnan vétetett. Ebben a harcában elsősorban túlélése érdekében életre hívta és megalkotta saját egoját és így immár szinte kettős személyisége lett. Egy eredeti éteri, Isteni  (szellemi/és egy anyagbazárt anyagi/ego.)

 

Az idők folyamán az ego teret hódított az emberi természetben szinte teljesen kisajátította azt. Ennek aztán jelen világunk minden fellelhető testi- lelki szenvedése lett a következménye. Azonban bármennyire is ravasz és kimunkált az emberi ego egyvalamire még ő is képtelen: Mert lehetetlen lerombolni és eltörölni az ember a teremtésben elfoglalt ősi jogát, Isteni eredetét, gyökereit és természetének igazi valóját a spirituális emlékezetét. Ez a képesség kivétel nélkül valamilyen formában mindannyiunkban elevenen létezik. Ebben a spirituális emlékezetben jelen van Isten országa annak minden lényével.

 

Az emberek nap, mint nap kapaszkodókat keresnek, hétköznapi kínjaik enyhítésére fohászok, ima vagy egy kérés képében. Ezek a kívánságok, imák gyakran Istenhez, Szűz Máriához vagy az angyalokhoz van címezve. A valódi kérdés az, hogy ezek a kérések valójában megérkeznek e a címzetthez most leszűkítve a kört például az angyalokhoz.

 

Angyali utak

 

Az angyalok természetének és igazi valójuk megértéséhez még nagyon messze van az ember. Most is igaz a mondás az emberi anyagi agy nem feltétlenül van annak a képességnek a birtokában, amivel egy más egy jellegű „éteri” lényt képes legyen felfogni és megérteni. Az agy dimenzionál, és nem tudja a tér és időnélküliséget egy logika alapján besorolni. Már pedig az angyalok nem ismerik a tér és idő fogalmát, legalábbis úgy ahogy ez nekünk embereknek elfogadott. Az angyalok több módon képesek velünk kapcsolatba kerülni, minket elérni, ránk hatást gyakorolni és ez paradox módon éppen a három fő dolog köré csoportosul úgymint: Anyag, idő és tudat.

 

 

Az anyag: Az angyalok számára az anyag, az Isteni idea testet öltése a világ maga, tehát a logosz. Ez az univerzumban mindenütt jelenlévő változatosság Isten gondolatainak kinyilatkoztatása fizikai kiterjedése az anyagban való megnyilvánulása.

Az angyalok saját testük esetében pedig annak széles spektrumba való variálhatóságát jelenti. Ezért egy angyal képes lehet esetenként feltételezések szerint emberi alakot is ölteni.

 

Az idő: Az idő csak ember alkotta fogalom. Az angyalok számára valószínűleg nem létezik mivel ők időtlenek. Azonban, a velünk, emberekkel való kapcsolat tartás szempontjából mégis valamilyen módon, számon tartják valahogy. Az angyalok minden időben, életben, halálban szándékuk szerint módot találhatnak arra, ha fontosnak tartják, hogy számunkra valamit tudomásunkra hozzanak vagy megnyilvánuljanak.

 

A tudat: A tudat az ember végtelenné válása analogikus módon dimenzió nélkülisége, legjellegzetesebb lényege saját önvalója. Talán a legtermészetesebb mód, ahogy egy angyal az emberhez közeledik az az hogy tudatába „lopódzik.” Sokszor halljuk: angyali sugallat.

A kereső ember éppen a tudatosságának növelésére törekszik. Eközben sorra veri le egoja által gondosan bereteszelt ajtók súlyos láncait és nyitja szélesre ezeket az ajtókat, hogy ömöljön be rajta a fény amely beragyogja aztán az egyén egész életét. Ezeken az ajtókon az angyalok ki be sétálhatnak és gyakran meg is teszik.

 

Kérj és megadatik..........

 

Ott tartottunk, hogy az emberek lelki vívódásaik közepette segítségért kiáltanak, példának okáért agyalt hívnak. Ennek most nagy kellette, népszerűsége van. Minél nagyobb a szükség annál közelebb a segítség gondolják az emberek. Hát ez így nagyon egyszerű és valljuk meg egyben igazságtalan lenne. Az ember egoja olyan mértékben elszemtelenedett, hogy azt sugallja, hogy az angyalok azért vannak, hogy nekünk úgymond parancsszónkra csak úgy uk-muk-fuk ugorjanak kívánságainkat teljesítve. Ugye ezt senki nem gondolja komolyan??? Ez csak fikció, és az is marad, ha ez így működne, ellent mondana az Isteni rendnek a karma törvényének és homlok egyenest szembe menne az ember spirituális fejlődését biztosító jól kikövezett útnak a lélek útjának.

A tévedések kizárásának érdekében egyszer és mindenkorra véssük vastörvényként az emlékezetünkbe:

 

Az angyalok minden tette az Isteni igazságosságban áll, mert annak feltétel nélküli, elfogadói és közvetítői. Az angyalok a szeretet és a tudatosság Isten utáni legfőbb és legelső képviselői szünet nélküli munkálkodásaikat áthatja a minden élő iránti feltétlen tisztelet és a nyomaték kedvéért még egyszer  álljon itt az igazságosság, amely a rend törvényében fogalmazodik meg.

 

A fentiek értelmében könnyen megérthetjük, hogy a hétvégén sebtében elvégzett angyal tanfolyam kétséges eredményeket hozhat és hoz is az angyalok megismerése és az irányunkban való segítséget nyújtás kérdését illetően.  Bár kivételek mindig létezhetnek. Divat angyalt hívni: Ő majd mindent megold helyettünk. - gondolják az emberek.

 

Miért van ez így?

Magyarázat.

 

A lényeg abban áll, hogy az angyalokat főleg pedig az arkangyalokat csak megfelelő „távíró készülékekkel” értesíthetjük, érhetjük el. Azaz csak ennek birtokában üzenhetünk nekik, hogy üzenetünket és kérésünket meg is hallják. No, nem azért mert süketek vagy vakok lennének hiszen az angyalok uralják, őrzik, ismerik mind a négy őselemet úgymint:

 

Tűz, Víz, Föld, Levegő.

 

Az angyaloknak is megvan a saját fejlődési útja, tevékenységi köre amely természetes és magától érthető módon messze felülmúlja minden mutatójában jellegében az emberiét. Ez a fejlődési út biztosítja a számukra a magas értékrendszert, amit képviselnek. Ez magában ölel egy széles spektrumot kezdve mondjuk például: most az átlagos emberi tudatossági szinttől. Ez a spektrum egy skála egy magas frekvenciás információs pálya. Ehhez a pályához csak jól hangolt távíró készülékkel csatlakozhatunk amely oda-vissza képes az üzenetek adására és vételére. Ez a „távíró készülék” nem más, mint a saját lelkünk ismerete. Hogy, hogyan érezzük magunkat a saját bőrünkben az annak a függvénye mennyire haladtunk előre fiúi minőségünkben de a lélek útján, tehát mennyire vagyunk tudatosak. A tudatosság egy bizonyos fokán kezdjük megismerni, tökéletesíteni és arra a frekvenciára állítani magunkban a mi távíró készülékünket, ami képessé tesz bennünket arra, hogy üzenet küldjük az angyaloknak és azok jó eséllyel meg is hallják azt. Ezen az üzenetek küldése csak egy megfelelően magasan rezgő magas frekvenciára hangolt lélekkel, precizen megfogalmazott kéréssel lehetséges amely rezgés által küldött információ, kérés stb aztán természetes módon megérkezik az angyalok, hallás és hatáskörébe. Az angyalok egy bizonyos frekvencia, tudatossági szint alatt ugyanis nem reagálnak, és nem azért mert nem akarnak, és nem tudnak hanem azért mert ez a törvény Isten az az univerzum és az igazság törvénye. Sokat kell azon dolgoznunk, rossz tulajdonságainkat levetni, hogy érdemessé váljunk a segítségre. Az angyali segítség alapfeltétele egy már elért jósági fokozat, amikor már mi is megérdemeljük, hogy segítsenek nekünk, ez tudatosságunk egy fokán túl lehetséges csak, mert ezalatt egyszerűen nem hiszünk az angyalok létezésében.

 

Személyes „őrangyalaink”

 

A személyes őrangyalaink semmi esetre sem összetévesztendőek az ég angyalaival. Talán már a megnevezés is téves mivel ők nem angyalok, de valamiért így kerültek be a köztudatba ők inkább megvilágosodott lelkek, mesterek, tanítok. Bizonyos velünk kapcsolatos történések szükségessé tehetik kérésünk alapján az angyali beavatkozást és a mesterek tanításait is így párhuzamot képezhetnek, jelen lehetnek egy egy ember életében.

(Kétségkívül a személyes „őrangyalok” is abban a szellemben munkálkodnak, mint az arkangyalok és ők is tagjai a Nagy Fehér Testvériségének )

 

Tehát szegezzük le még egyszer, hogy világos és érthető legyen: A személyes „őrangyal” inkább tanító egy már a lelki fejlődés magas fokán lévő alapvetően az asztrálmezőben tartózkodó vagy élő általában valaha emberi testben élt lélek, egy mester, akit valaha a köztes létben mi kértünk fel mentorunknak.Egy mesternek több tanítványa, „gondozottja” is lehet és van is. Ők mindenkor figyelemmel kísérik fejlődésünket, kudarcainkat, örömünket, bánatunkat minden lényegest tudnak rólunk, és ha jó okuk van be is avatkoznak sorsunkba megmenthetik akár életünket is. Általában elmondható, hogy ők veszik fel velünk a kapcsolatot, ha úgy ítélik meg, hogy elérkeztünk spirituális, lelki fejlődésünk olyan fokára amikor betudjuk fogadni az általuk közvetített „tananyagot.” A kapcsolattartás sűrűsége akár mindennapivá is válhat, olykor pedig csak bizonyos időszakokra vonatkozik. Velük egyébként könnyebb a személyes kontaktus kölcsönös kiépítése, mint az angyali „hierarchiában” feljebb elhelyezkedő angyalokkal a fentebb már említettek okán. Eszköz lehet erre a meditáció stb. Erről a témáról nem akarok többet írni, mert tengernyi irodalom és tanács van ebben a témában.

 

 

Az világ spirituális felosztása

 

Ez a téma első látásra nem tartozik szorosan ide azonban mégis, mert „akiket” gyakran tévesen őrangyalnak vélnek, ebben a hierarchiában nem foglalnak helyet.

Így talán könnyebb a dolgok és összefüggések megértése és érdekes hasznos lehet ezért írok róla. Létezik egy tudás, ami a világ spirituális felosztását foglalja magába. Ezt a teozófia összes jeles képviselője vallja és egymásközött elismeri, de a világ felé, kifelé torzítja azt. 

Valójában Isten 144 angyalt teremtett a teremtésben, mindegyiküknek jól behatárolt működési köre van. Satanael lázadást szított az agyalok között. Látszólag ellenszegült Isten azon parancsának, hogy szolgálja az embert. Lázadásának az lett a következménye, hogy az angyalok fele 72 angyal Satanael oldalára állt. Belőlük lettek a démonok és megszületett a dualitás, azaz a kétpólusú világ.

Minden  világvallás kivétel nélkül említést tett az angyalokról, csak jó színben feltűntetve őket, de ezzel együtt saját szájízére is formálta őket, attól függően, hogy történelme, hiedelemrendszere, népe mit követelt meg. Ha az igazságot keressük, valószínűleg jó helyen kapizsgálunk, ha azt mondjuk: Egy bizonyos fejlettségi szint után ahova az angyalok tartóznak nem valószínű, hogy alá és fölé rendelt viszony lehet. Bár az arkangyalok mint például: Mihály, Gabriel,Rafael, Uriel gondolom jelentősebb befolyással bírhatnak, de ez semmiképpen nem jelenthet uradalmi rendszert.

A démonok bár angyal minőségüek, mára már nem így azonosítjuk őket.

 

*

 

Egy azonban bizonyos, ha a szó nemes értelmében lévő angyalokkal szeretnénk „társalogni” a lelkünkkel kell őket megsimogatni....és ŐK tudni fogják a dolgukat.