Behangolódás

A rezonancia törvénye.

 

Ezoterikus nyomtatott és elektronikus irodalomban, tanfolyamokon, médiákban gyakran említést tesznek  az ember vonatkozásában energiákról, auráról, csakrákról, stb. Azonban arról viszonylag kevés szó esik, hogy ezek energiatestünk "építőkövei" és működésük összhangja tulajdonképpen múltbéli karmikus kórképünk, anyagi szinten pedig a jelenben gondolati energiánk milyensége eredményeképpen jön létre és hatása is ebből a két okból  eredeztethető és tükröződik le az egyén hétköznapi életére.  Arról is kevés szó esik, hogy csakráink túl vagy éppen alul működése esetén milyen praktikus testi - lelki teendőink vannak, vagy mindez milyen életminőséget teremt,  és milyen kapcsolatot hoz létre az ok – okozat és a rezonancia törvényének megfelelően akár az egyén vagy az emberiség egészét illetően? Egyáltalán az emberek nagy részének nincs, vagy hamis képe tudomása van a rezonancia  a vonzás törvényéről amiknek lényege:

 

Hasonlót a hasonlóhoz.

 

Kevés ember tekint önmagára úgy, mint egy energetikai rendszere, még kevesebben pedig úgy mint egy a mindenséget magába foglaló egészre. Valójában azonban azok vagyunk.

 

*

 

Napjaink orvostudománya, soha nem látott eredményeket ért el a hagyományos medicinák tekintetében. A sebészek gyakran már lézerrel operálnak, műanyag ereket ültetnek az emberekbe helyettesítve a beteg részt. Okos komputerek felügyelik a betegeket, kijelezve szinte az „összes” élettani funkciójukat. A gyógyszerek beavatkoznak az ember kémiájába és átformálják azt…..

 

Mindezen történések közben azonban a hagyományos orvoslásban egyetlen szó sem esik az ember metafizikai-energetikai rendszeréről, komplexebb módón, ha úgy tetszik aurájáról. Az orvosok a bajok forrását, okot keresve valamilyen összefüggésben leginkább a legyengült immunrendszert emlegetik, ami mint jól tudjuk az ember fizikai védelmi rendszere. Az orvostudomány okozatot kezel a testet megbetegítő ok azonban rejtve marad.  A pszihológiai is csak a jéghegy csúcsát kapargatja. Az igazság, máshol a szellemi szinten keresendő és található: 

 

Én vagyok, - Én Vagyok az Ok, - VAGY-OK

 

Javarészt keleti emberek szinte évezredek óta tudják, beszélnek róla, hagyományaikban elevenen él, hogy az ember több mint hús és vér. Már az idők hajnalán tudomásuk volt és a jelenben is van az ember igazi voltáról. Sámánjaik, papjaik, varázslóik, kézrátétellel, mantrákkal és kristályokkal, gyógynövényekkel gyógyítottak, szertartásaikon az asztrális mező rétegeibe nyertek betekintést és az ott látottakat, átörökítették utódaikra. A megvilágosult bölcsek szinte kivétel nélkül az ember nevezzük így szellemiségét, éteri voltát hangsúlyozzák és tanításaikban, az ember lelkületét akarják megszólítani.

 

*

 

A nyugati kultúrák azonban évezredek során ezekről a dolgokról semmit nem tudtak, vagy ha mégis a beavatott elit elrejtett minden spirituális természetű dolgot a köznép szeme elől és fennen hirdették: Féljétek az istent!  Mert jól tudták így a „hívek” félelemben tarthatóak. S ha mégis felszínre törtek a titkos tanokat terjesztő emberek, nos az ilyen okult nem kívánatos eszméket valló vagy alkalmazó személyeket erőszakkal „eltávolították” kínpadra vonták. A keresztes lovagok például hamis vallási logika mentén Isten nevében öltek, vagy gondoljunk, csak a szörnyű kínok között máglyahalált halt boszorkányokra, akiknek legtöbbje a mai szóhasználattal élve, beavatott természetgyógyász volt.

 

Az emberiség jó része tehát történelme folyamán meghasonlott önmagával és tudatlansága, butasága miatt /ez is a fejlődés egy szakasza/ behangolódott a fizikai, anyagi világ alsó szintjének legdurvább tapasztalati sávjába, és benne is ragadt pusztán biológiai lényként tekintve önmagára.

 

Az igazság azonban nem veszhet el. A teremtés törvényei nem megtagadhatóak és nincs az a földi hatalom, amely képes lenne gátat vetni vagy palástolni az ember igazi küldetésének voltát illetően, ami nem más, mint  felül emelkedni az anyagon így beteljesíteni isteni rendelését, tehát  nem marad más út, mint a fejlődés egy magasabb szintjére lépni.

 

Az ember lelkiismerete tőkéletes eredete és volta miatt állandóan fellázad a kifosztó és igazságtalan hatalom gyakorlóival szemben. Az igába hajtott ember, éljen a világ bármely táján kétségbeesésében segítségért az általa elképzelt vagy imádott istenség felé fordul. Minél nagyobb a baj, annál több az ima.

 

„Uram Istenem Segíts Meg!” vagy  Segítség! Pontosabban: Segíts – Ég!

 

Az emberek gyakran  talán nem is „tudatosan” imádkoznak, mégis általuk és bennük a gyakori befelé fordulásuk,  igazság utáni  vágyuk, vagy feltett belső kérdéseik, meditációjuk, imájuk tehát magas frekvenciájú gondolati energiájuk hatására kedvező, de jó részt még a globális fizikai világra nem elég erőt gyakoroló láthatatlan változások indulnak el és állnak be, amely energiák  idő teltével majd letranszformálódva a magasabb mentális szintről megnyilvánulnak a fizikai világ a hétköznapi élet szintjén is. A hatás a rezonancia törvényei szerint azonban már most önműködő üzemmódba kapcsolt, és azonnali változásokat eredményez két területen: egyrészt emeli az emberiség kollektívtudatának tudatossági szintjét másrészt az egyénnél rezgésszint emelkedés következik be.

Mint már a fentiekben szó volt róla az emberiség a fizikai világ alsó rezgésszintjére hangolta be magát pillanatnyi tudatossági szintjének megfelelően. Az emberek lelki – fizikai nyomoruk megpróbáltatásaik okult eredményeként, változáson mentek - és mennek át és keresővé váltak, kérdéseket tesznek fel, és e kérdések válaszokat és újabb kérdéseket eredményeznek. Utat nyitva az isteni minőség a belső centrum felé. Az igaz őszinte imák, és a valós ezoterikus tanok terjedésével és azok igaz alkalmazása a beavatások, lassan az emberiség fejlődésének új irány mutatnak, ez a következő lépcsőfok a szívcsakra rezgésszintjének elérése. Maga a bolygó is fokozatosan emeli rezgés szintjét egy felsőbb parancs értelmében. Az embereknél maradva az utolsó néhány év alatt a földön 1,5 – 2 milliárd ember rezgés szintje emelkedett meg nagyon jelentős módon. Hogy ezt a folyamatot megérthessük részletesebben, íme a magyarázat:

 

Az ember energia teste szerves része a világegyetemnek és benne valamelyik „rétegében” minden velünk történt esemény érzelem, gondolat, energia képében jelen van, és lesz örökké életben, halálban egyaránt. Annak ellenére, hogy fizikai testünk pusztulásával néhány réteg „semmivé” válik. Az egész energia burkunk, auránk, fénytestünk /kinek melyik tetszik/ rezeg egy bizonyos frekvencián, mint a világon bár mi más is. Ez az energia burok magába foglalja fizikai testünket is, amely rendelkezik 7 energia centrummal, azaz 7 király csakrával, és 11 úgynevezett mellék csakrával. A király csakrák sorrendje felfelé haladva a következő:

 

Gyökér, Szex, Napfonat, Szív, Torok, Harmadikszem, és Korona csakra.

 

A spirituálisfejlődés teremtésben foglalt törvénye, hogy minden csakrához emberi viselkedési formák is tartoznak egy bizonyos rezgéstartományt, / frekvenciatartományt/ magába foglalva.  Minden tartomány  analóg módon, egy iskolai osztálynak is felfogható. Felfelé haladva ezekhez a rezgési frekvenciához egyre finomabb és finomabb energiák tartoznak logikus, hogy egyben egyre magasztosabb, tökéletesebb ego mentesebb viselkedési formák. Kivétel nélkül mindenki csak olyan körülmények között élhet amilyenre behangolta magát. A koronacsakra már az isteni szint, ami azt jelenti, minden tudati energiánkkal eggyé válunk a teremtővel, megértjük és megéljük az isteni formát így csatlakozva az egészhez.  

 

Tehát összefoglalva: Minden gondolatunkkal, cselekedetünkkel behangolódunk egy adott csakra energetikai felségterületére, és kialakítjuk saját rezonanciánkat, rezgésszintünket, ami egyben spirituális kórképünk is, ami a lehető legpontosabban mutatja tudatossági, vagy ha úgy tetszik lelki fejletségi szintünket. Ha mentálisan rendben vagyunk csakráink harmonikusan végzik dolgukat. Sem az alul sem pedig a túlműködés nem kívánatos élethelyzetek kialakulásához vezet. Egy csakra túlműködése általában úgy jön létre, hogy gondolati energiánkkal rengeteg szellemi energiával töltjük meg, / túlforgatjuk/ tehát állandóan az adott csakrához tartozó dolgokra gondolunk, míg végül ez az energia valós gyakran  káros vissza vonhatatlan kényszerű cselekedeteket indukál elveszítjük az rányitást. Az alul működést a vitalitás hiánya, szeretetnélküliség válthatja ki eredmény depresszió, függőségek kialakulása.

 

A fejlődési folyamat állomásai:

 

A gyökér csakra minősége, rezgése az ember földhözkötöttségének, és az ember mint biológiai lénynek önmagára való tekintésnek nézőpontját adja.  Ide tartozik szükségleteinek úgymint táplálkozás kielégítése, étellel kapcsolatos vágyak stb. A gyökér csakra a továbbiakban még a talpraesettségének,  a félelemnek az anyagi boldogulásnak, anyagiasságának a pénzben mért világszemléletű életminőségnek felel meg.

 

A szex csakra rezgése, mint a neve is mutatja a test szexuális kielégülését és a szaporodás a párkapcsolatok testi területeit foglalja magába.

 

A Napfonat csakra rezgési köre a szabadidő, jó és rossz értembe vett eltöltése a szórakozás a kirándulásoktól a szerencsejátékig bezárólag. Idetartóznak függőségek: alkohol, drog, problémák stb.

 

Ez a felsorolt három alsó csakra nem csak az ember energetikai alsó fele, hanem  az ezen a rezgés szinten élő, ilyen elveket valló tehát a benne  csak ennek élő ember lelki - szellemi tükörképe is. A három alsó csakra közös káros jellemzője a haszonelvűség és az ego centrikusság. Az emberiség jelentős része erre az alsó szintre hangolta be magát. Tudni kell azonban, hogy minden csakrának és a hozzá tartozó rezgésnek elengedhetetlenül szükség van az ember teljes kiteljesedéséhez. A korona csakra rezgését elért megvilágosult egyén azonban már uralja az összes tehát a korona csakra alatt lévő csakra működését tehát finom energiájával állandóan behangolja azt.

 

Befejezésül ide kívánkozik, hogyan hangolhatjuk fel magunkat a szív csakra rezgés tartományába.

 

1.     Az első lépés békét kötni magunkkal és a világgal gondolok itt a szomszédokra a minket körülvevő emberekre, ismerősökre azonban ez sohasem legyen megalkuvás, mert az egészen máshová vezet. Abba hagyni a felületes ismeretnélküli megbélyegzéseket. Ne ítélj, hogy ne ítéltess!

 

2.    A belső szabadság megteremtése. Ami praktikusan azt jelenti. Nem szenvedek sem tárgyi, anyagi sem szellemi, politikai vagy párkapcsolati függőségben, ha mégis igyekszem felszámolni azokat. Értéken kezelem magam.

 

3.    Szeretem magam, de nem vagyok egoista. Szeretem a reggelt és az estét, a fát…. isten minden megnyilvánult teremtményét, ez a szeretet azonban nem túláradó sokkal inkább elfogadó. Általában, szeretem, tisztelem az embert, mint isten teremtményét, etikai hovatartozás nemre korra való tekintet nélkül.  Meghallaom a kimondatlan szavakat ilyenkor segítek a nálam gyámoltalanabbaknak, elesettebbnek egyszerűen, azért mert mindannyian egyek vagyunk.

 

*

 

Mindenkinek nagyon jó behangolódást kívánok, a szív-csakránál találkozunk, talán egy vasúti kupéban vagy egy jó kirándulás alkalmával……